Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden (mei 2018)

EB Financiële Coaching  

1.1  EB Financiële Coaching, hierna ook  ‘het kantoor’ genoemd, is een vennootschap onder firma naar burgerlijk recht, met als vennoten Riska Eikelenboom en Emile Bouricius.  

1.2  Opdrachtgever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het kantoor opdracht(en) heeft verstrekt.  

Opdracht  

2.1  Op alle opdrachten en eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.  

2.2  De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

2.3  De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

Aansprakelijkheid  

3.1  Iedere aansprakelijkheid van het kantoor en de aan het kantoor verbonden vennoten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door het kantoor voor de afgesproken werkzaamheden is gefactureerd en betaald gedurende maximaal één jaar.

3.2  Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak op schadevergoeding indien niet binnen een half jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend werden, een vordering terzake bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

3.3 De opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding, indien hij op het moment van de schadegebeurtenis in verzuim is in de nakoming van enige verplichting jegens het kantoor. 

Inschakelen derden  

4.1  Bij het inschakelen van derden zal het kantoor zoveel mogelijk vooraf overleg hebben met opdrachtgever.   

4.2  Het kantoor is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden.   

Honorarium, kantoorkosten en verschotten  

5.1  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de jaarlijks door het kantoor vast te stellen uurtarieven. Het uurtarief wordt verhoogd met de BTW. 

5.2  Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals gebruik van reken- en planningssoftware, fiscaal & juridische kennisbank e.d.) zal een bedrag gelijk aan 25% over de gedeclareerde uren (dus niet over het aan het PFO verbonden vaste tarief) aan honorarium in rekening worden gebracht te vermeerderen met de BTW. 

Betaling  

6.1  De werkzaamheden worden maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 21 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie, tenzij anders afgesproken.

6.2  Het kantoor kan de betalingstermijn verkorten, indien de betreffende opdracht daartoe aanleiding geeft.  

6.3 Betaling van declaraties dient plaats te vinden zonder aftrek, korting of schuldverrekening.  

6.4  Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim en is het kantoor gerechtigd aanspraak te maken op vergoeding van de wettelijke (handels)rente, alsmede op de buitengerechtelijke incassokosten (welke kosten forfaitair worden vastgesteld op 15% van het opeisbare bedrag, zulks met een minimum van € 250,00).  

6.5  Indien de opdrachtgever in gebreke is tijdig de declaratie te voldoen, is het kantoor gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten, ook in andere zaken die ten behoeve van de opdrachtgever in behandeling zijn, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van het kantoor voor schade die daardoor mocht ontstaan.

Privacy beleid  

7.1  Binnen de door de opdrachtgever gegeven opdrachten (“need to know” principe), verwerkt het kantoor persoonlijke en financiële gegevens. Deze informatie beslaat de volgende categorieën:

– persoonsgegevens;

– financiële informatie m.b.t. inkomsten en vermogen;

– juridische informatie m.b.t. estate plannings onderwerpen zoals testament(en),   samenlevingscontracten, huwelijkse voorwaarden;

Deze gegevens worden waar mogelijk door de opdrachtgever aangeleverd en in sommige gevallen met toestemming van de opdrachtgever bij derden opgevraagd.

De verkregen documenten en informatie worden waar mogelijk digitaal opgeslagen en met behulp van de door het kantoor gebruikte software binnen het adviestraject in adviesrapporten en persoonlijke memo’s verwerkt.

7.2 Na beëindiging van de samenwerking tussen de klant en het kantoor wordt het klantdossier gedurende 1 jaar bewaard (gerekend vanaf het verzenden van de laatste declaratie).  Na deze bewaarperiode wordt het dossier zonder nadere aankondiging vernietigd. 

Het staat onze opdrachtgever vrij om te allen tijde EBfc te verzoeken om de opgeslagen dossierinformatie en documenten te verwijderen. Op een dergelijk verzoek zal door ons binnen 1 maand gemotiveerd worden gereageerd.  

7.3 Teneinde de mogelijkheid te hebben om, binnen het kader van de opdracht, namens opdrachtgever informatie met derden te kunnen delen wordt hiervoor, naast de opdrachtbevestiging ook specifiek door ondertekening van een Volmacht toestemming van de opdrachtgever gevraagd. Deze Volmacht kan te allen tijde door de opdrachtgever schriftelijk worden herroepen.

7.4 Onder verwijzing naar de AVG heeft EBfc een “Verwerkersopdracht” met Rompslomp.nl gesloten. Deze verwerkersopdracht betreft het voeren van de eigen EBfc administratie en facturering. Gegevens die daartoe worden uitgewisseld betreffen klantinformatie zoals NAW gegevens, Contactpersoon, email adres, KvKnr/BTWnr. e.d. Deze gegevens worden alleen t.b.v. deze dienstverlening door Rompslomp verwerkt en wordt door hen op geen enkele wijze herleidbaar naar de klant met derden gedeeld.

Toepasselijk recht  

8.1  Op de rechtsverhouding tussen het kantoor en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.